Algemene Voorwaarden

Schildersbedrijf Moinat / Moinat Schilderplan
Versie: 01
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

ARTIKEL 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: Een consument (natuurlijk persoon, een vereniging van eigenaren en dergelijke) of het bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met opdrachtnemer en aan wie de opdrachtnemer een aanbieding heeft gedaan of die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.

1.2 Opdrachtnemer: Schildersbedrijf Moinat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54419514, ook handelend onder de naam Moinat Schilderplan en de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk ingeschakelde derde(n).

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten en te gebruiken materieel.

1.4 Stichting Beheer Derdengelden “Moinat Schilderplan”: De stichting die zorgdraagt voor het beheer van derdengelden (en die de gelden die zij van opdrachtgevers ten behoeve van de opdrachtnemer en of ingeschakelde derde(n) ontvangt, voldoet aan de opdrachtnemer en of ingeschakelde derde(n) bij opstart, tussentijds en gereedkomen van het uit te voeren werk).

1.5 Overeenkomst: overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in gelden.

1.6 Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/of verrichten werkzaamheden door opdrachtnemer.

1.7 Prijsvorming is gebaseerd op een opname ter plaatse door opdrachtnemer van de uit te voeren werkzaamheden of een door opdrachtgever volledig ingevulde aanvraag via de website, zichtbare te schilderen onderdelen op de door opdrachtgever aangeleverde foto’s en eventuele aangeleverde aanvullende schriftelijke informatie bij de aanvraag. Bij niet volledig aangeleverde informatie, onduidelijkheden of uitsluitingen kan dit een prijsverhoging met zich meebrengen (zie artikel 7.2 Meerwerk).

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod c.q. offerte van Opdrachtnemer, elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op elk werk dat door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

2.2 Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Opdrachtnemer zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

2.3 Afwijken van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Opdrachtnemer is overeengekomen.

2.4 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde en aanvullende (vervolg)opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever

2.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zullen de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

2.6 Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden in de geest van deze voorwaarden.

ARTIKEL 3: Aanbod
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en de prijsvorming is vanaf die datum dertig dagen geldig.

3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Opdrachtnemer niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, richtprijs of regie.
A. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
B. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
C. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

3.5 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.6 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden en/of kunnen gelezen en/of gedownload worden op www.schildersbedrijfmoinat.nl

3.7 Een aanbod is slechts geldig als dat schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) wordt bevestigd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Een aanbod komt te vervallen als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.8 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.9 Opdrachtnemer is slechts aan een aanbod gebonden als de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Opdrachtnemer gegronde reden te weigeren.

3.10 Levertijden in het aanbod van Opdrachtnemer zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.11 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

3.12 Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Opdrachtgever een Bedrijf betreft.

3.13 Opdrachtnemer is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 4: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door middel van schriftelijke en/of digitaal aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer.

4.2 Indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke en/of digitale aanvaarding van het aanbod de Opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de Opdrachtgever geacht het aanbod conform de offerte schriftelijk of digitaal te hebben aanvaard.

4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 5: Verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1 Als binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer zal zich inspannen om zorg te dragen voor uitvoering binnen de overeengekomen termijnen. Indien desondanks sprake is van overschrijding van de uitvoeringstermijn, dan zal aan de Opdrachtnemer een redelijke termijn worden gegund om de werkzaamheden alsnog af te ronden.

5.2 De Opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

5.3 De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van onvoorziene wijzigingen in de voorschriften tussen datum van het aanbod en de datum van aanvang m.b.t. de uitvoering van het werk zullen worden verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de Opdrachtgever en Opdrachtnemer de gelegenheid heeft gekregen in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

5.4 Opdrachtnemer is voor schade beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van Opdrachtnemer dekking wordt geboden.

ARTIKEL 6:Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Tenzij het expliciet anders is afgesproken.

6.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde aansluitmogelijkheden en leveringen van elektriciteit, gas en water en sanitaire voorzieningen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4 De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de Opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door de Opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt en dat Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor ondeugdelijk werk en gevolgschade. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 De Opdrachtgever verklaart de woning/pand/gebouw tegen gebruikelijke risico’s te hebben verzekerd.

6.6 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en berouwbaarheid van alle door hem verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.

ARTIKEL 7: Meerwerk

7.1 In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen en/of veranderingen in het overeengekomen werk kan de Opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de Opdrachtgever heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Opdrachtnemer zal de hieruit voortkomende prijsverhoging na overleg doorrekenen aan Opdrachtgever.

7.2 Indien het meerwerk bestaat uit schilderwerk dat niet volledig in de aanvraag naar voren is gekomen (d.m.v. foto’s en toegevoegde extra informatie), dan is de Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer bij de eerste telefonische opname en/of opname ter plekke van het te schilderen object of tijdens het uitvoeren van de nulbeurt en/of een controle- of onderhoudsbeurt te wijzen op eventueel bijkomend schilderwerk en/of andere relevante werkzaamheden, gebreken of aanpassingen. In overleg met de Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle benodigde gegevens t.b.v. de uitvoering van het werk volledig in kaart gebracht worden.

7.3 Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden

7.4 Het meerwerk zal rechtstreeks door de Opdrachtnemer worden gefactureerd aan de Opdrachtgever en dient aan de Opdrachtnemer te worden voldaan zonder tussenkomst van de Stichting Derdengelden, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: Beëindiging van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst kan door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand in geval de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden in geval de Opdrachtgever een vereniging van eigenaren/ bedrijf is. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

8.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst door tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een eind afrekening sturen met daarbij het verschil tussen de kosten verhoogd met de administratieve kosten verminderd met de reeds door de Opdrachtgever betaalde termijnbedragen, waaruit blijkt welk bedrag de Opdrachtgever per saldo nog aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, dan wel per saldo nog van de Opdrachtnemer tegoed heeft. Partijen zullen conform genoemde berekening met elkaar afrekenen binnen een termijn van 14 dagen

8.3 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk gemaakt door een oorzaak die de Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, zoals weersinvloeden, molest, oorlog, pandemieën (dit wordt ingeschat door Opdrachtnemer) en evenmin in zijn risicosfeer ligt hierin meegenomen de overmachtsclausule (force majeure), dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

8.4 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de Opdrachtgever niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten.

8.5 In het geval dat de woning/pand/gebouw waarop de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever betrekking heeft wordt verkocht, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Het is mogelijk de overeenkomst over te dragen aan de nieuwe eigenaar van de woning, e.e.a. na beoordeling door de Opdrachtnemer. In de overige gevallen zal de overeenkomst eindigen met ingang van de eerste van de maand, volgende op de maand waarin de eigendom van de woning is overgedragen. Afrekening vindt in dat geval plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2

8.6 Ontbinding van de overeenkomst. Alle vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn direct en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar, in het geval: van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever in verzuim is en/of niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In de genoemde gevallen is de Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de Opdrachtgever de hierdoor door de Opdrachtnemer geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan de Opdrachtnemer toekomende rechten.

8.7 Indien Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

9.1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van het door Opdrachtnemer opgeleverde. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. De hoogte van de aansprakelijkheid en het daaruit voort komende schadebedrag en uitkering zal nooit boven het overeengekomen bedrag van de daar toe uitgevoerde werkzaamheden mogen uit komen (zal dus gemaximaliseerd zijn op uitvoer werkzaamheden die er voor dat jaar gepland staan en zullen nooit hoger mogen zijn).

9.2 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van de Opdrachtgever of binnen diens risicosfeer valt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen verhaald worden op de Opdrachtgever.

9.3 In geval de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en de Opdrachtgever desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

9.4 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 6.4 of door andere aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, moet de voor de Opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de Opdrachtgever worden vergoed

9.5 De Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor de Opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de Opdrachtgever hierop te wijzen.

9.6 In geval van aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het overeengekomen jaarbedrag van de opdracht in dat specifieke jaar. In geval de Opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd minus eigen risico.

9.7 Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is (gebleken), dient Opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

9.8 Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, het verkleuren van gevelsteen en/of het wit uitslaan van gevelsteen, leidt niet tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden.

9.10 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Opdrachtnemer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Opdrachtnemer binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. In elk geval komen de aanspraken van Opdrachtgever te vervallen na één jaar nadat de overeenkomst is beëindigd.

ARTIKEL 10: Oplevering

10.1 Indien de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever het werk aanvaardt of goedkeurt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

10.2 Indien de Opdrachtgever het werk niet binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

10.3 De kennisgeving van de Opdrachtnemer dat het werk gereed is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan bestaan uit een schriftelijke mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur. Door het voldoen van deze eindfactuur wordt het werk als opgeleverd beschouwd

10.4 De Opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de Opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.5 Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te worden opgeleverd. De Opdrachtgever dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard dan wel onder aanwijzing van de gebreken wordt geweigerd.

10.6 Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum, overeenkomstig de in dit artikel aangegeven wijze.

ARTIKEL 11: Gebreken en klachttermijnen

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden gemeld binnen bekwame tijd (als bedoeld in artikel 6:89 B.W.) nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

11.2 Als een klacht gegrond is zal de Opdrachtnemer het gebrek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk herstellen.

11.3 Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn.

11.4 Elke vordering tot schadevergoeding van de Opdrachtgever vervalt, indien zij niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

ARTIKEL 12: Zekerheid

12.1 De Opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever.

12.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan de Opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken en op te schorten tot er duidelijkheid is. Alle hiermee gemoeide kosten mogen worden toegerekend aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 13: Prijzen, betaling en incasso

13.1 Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever de werkzaamheden (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis-, verblijf- en parkeerkosten) gerekend worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst.

13.2 Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Als de opgegeven prijs een richtprijs is, zal deze richtprijs met niet meer dan 10% overschreden worden, tenzij Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Opdrachtnemer werkt, voor zover redelijk, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

13.3 Indien overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Opdrachtnemer begint met de uitvoering van de overeenkomst.

13.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen.

13.5 Opdrachtgever is gehouden om de werkzaamheden van Opdrachtnemer te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst. Het overeengekomen bedrag dient binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum betaald te zijn. Deze termijn is een fatale termijn.

13.6 Opdrachtgever dient deze kosten zonder opschorting, aftrek en/of verrekening ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Partijen kunnen onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke en expliciete toestemming van Opdrachtnemer een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag betaald dient te zijn.

13.7 Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting is Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft gehandeld zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

13.8 Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.

13.9 Indien Opdrachtnemer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

13.10 De prijs zal indien van toepassing jaarlijks op 1 januari worden gecorrigeerd.

13.11 De prijs zal kunnen worden gecorrigeerd indien: Opdrachtnemer niet volledig alle gegevens en/of duidelijke foto’s heeft aangeleverd via de website of de mail, met daarop zichtbaar alle te behandelen onderdelen en/of beperkingen m.b.t. bereikbaarheid en/of andere omstandigheden, zich onvoorziene omstandigheden voordoen op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet verwacht mag worden de overeengekomen prijs te handhaven; een wijziging van door de Nederlandse of buitenlandse overheid opgelegde belastingen of heffingen, alsmede gewijzigde regelgeving rondom ARBO (arbeidsomstandigheden wetgeving) en milieuaspecten, natuurrampen een prijsstijging tot gevolg heeft, na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aan de woning worden aangebracht of verlangd, waardoor aanvullende werkzaamheden nodig zijn of kleurwijzigingen worden verlangd waaraan extra kosten zijn verbonden (zie artikel 7).

ARTIKEL 14: Betalingsverplichtingen

14.1 De door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te betalen prijs dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, maandelijks middels automatische incasso zonder inhouding of korting aan de Opdrachtnemer te worden voldaan op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Moinat Schilderplan. Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.

14.2 Bij overeenkomsten/werken zonder onderhoudsabonnement geschiet de betaling middels verzonden facturen met een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

14.3 Bij niet tijdige eis of onvolledige betaling door de Opdrachtgever is de Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, en de daarmee gemoeide kosten door te rekenen aan Opdrachtgever.

14.4 Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de Opdrachtnemer gerechtigd om de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.

14.5 De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 excl. BTW.

14.6 Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende (buiten)gerechtelijke kosten. Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom.

14.7 Het bestaan van reclamatie schort betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op

ARTIKEL 15: Eigendoms- en auteursrechten

15.1 De door of vanwege de Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen, omschrijvingen, tekeningen, begrotingen, calculaties en dergelijke blijven haar eigendom.

15.2 Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 16: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

16.1 De Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De Opdrachtnemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden.

16.2 Indien de opdrachtgever niet met de gewijzigde algemene voorwaarden kan instemmen, hebben partijen het recht de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 17: Garantie

17.1 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Opdrachtnemer in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. Indien het binnenonderhoud en/of binnenschilderwerk geen deel uitmaakt van de overeenkomst met de Opdrachtnemer is de Opdrachtgever verplicht om dat zodanig uit te voeren dat geen houtrot van binnen uit kan ontstaan.

17.2 Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Opdrachtnemer gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. De garantie als bedoeld in 17.1 heeft een looptijd gelijk aan de duur van de overeenkomst met de Opdrachtnemer, te rekenen vanaf de datum waarop de nulbeurt is voltooid of – als geen nulbeurt wordt uitgevoerd -vanaf de datum dat het eerste maandbedrag is voldaan, tenzij anders in de eventueel meegeleverde inclusief exclusief formulier, vermeld in de offerte of een bijgeleverde mail naar opdrachtgever of bijgevoegde documenten (fabrieks- en applicatiegarantie) is vermeld.

17.3 Indien het onderdeel dat gebreken vertoont na het tijdstip van levering is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het kennelijk was bestemd, of anderszins onjuist is behandeld of onderhouden (minimaal 1 maal per kalenderjaar volgens voorschrift van verfproducent is gereinigd), vervalt elke aanspraak op garantie. Aantasting van in dit artikel 17 genoemde materialen en producten door externe invloeden van chemische, fysische en/of mechanische aard, waarin tevens begrepen de directe of indirecte gevolgen van wind of storm met een door het K.N.M.I. geregistreerde windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde (tenzij anders vermeld) vallen buiten de garantie. Gevolgen van mechanische invloeden, verborgen bouwkundige gebreken, veranderingen in de agressiviteit van het milieu, brand, oorlog, oproer, molest, natuur rampen en voorts in het algemeen gevolgen van overmacht vallen buiten de garantie.

17.4 Alle garantieverplichtingen vervallen indien de Opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in artikel 14. Tenzij de Opdrachtgever zich kan beroepen op een wettelijk recht tot opschorting van betaling.

17.5 De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken en/of de garantieverplichting vervalt en/of Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde, alsmede wanneer Opdrachtgever het opgeleverde naar het oordeel van Opdrachtnemer verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoudt.

17.6 Indien Opdrachtgever zich terecht op een overeengekomen garantie beroept, is Opdrachtnemer gehouden tot kosteloos herstel of vervanging van de (op)geleverde werkzaamheden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.

17.7 Garantie op het buitenschilderwerk geldt de garantie dat gedurende 5 jaren na oplevering het object geen gebreken zal vertonen. Onder gebreken wordt in het kader van garantie verstaan: hinderlijk verkleuren of verpoederen alsmede dusdanig afbladeren, barsten, onthechten of verweren dat de beschermende werking teniet wordt gedaan. Indien gedurende de garantieperiode gebreken optreden, zullen deze gebreken door Opdrachtnemer worden hersteld.

17.8 Opdrachtnemer draagt de kosten van zodanig herstel tot het navolgende gezamenlijk maximum uitgedrukt als percentage van de oorspronkelijke aanneemsom exclusief BTW van het gegarandeerde werk; 1e jaar 100%, 2e jaar 80%, 3e jaar 60%, 4e jaar 40%, 5e jaar 20%
Omvat het gegarandeerde werk meerdere of afzonderlijke delen dan geldt bedoeld maximum per zodanig deel van het werk.

17.9 Bij het aflopen van een onderhoudscontract geldt er voor alle benoemde en geschilderde onderdelen in de Herschilderbeurt een resterende garantie periode van 1 jaar conform het schema gehanteerd in artikel 17.8. Op alle liggende onderdelen , welke een tussenbeurt hebben ondervonden, geldt dan nog een garantie periode van 3 jaar conform gehanteerde schema in artikel 17.8.

ARTIKEL 18: Klachten

18.1 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Opdrachtnemer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@schildersbedrijfmoinat.nl als onderwerp “Klacht”.

18.2 De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Opchtnemer de klacht in behandeling kunnen nemen.

18.3 Opdrachtnemer zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

18.4 Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 19: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.